Rewitalizacja Parku

Park
Zespół pałacowo-parkowy w Zatorze – zaniedbany park – 2016
Zespół pałacowo-parkowy w Zatorze – zaniedbany park – 2016
Zespół pałacowo-parkowy w Zatorze – zaniedbany park – 2016
Zespół pałacowo-parkowy w Zatorze – zaniedbany park – 2016
Zespół pałacowo-parkowy w Zatorze – zaniedbany park – 2016
Zespół pałacowo-parkowy w Zatorze – zaniedbany park – 2016
Zespół pałacowo-parkowy w Zatorze – zaniedbany park – 2016

Fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 6 „Dziedzictwo regionalne” w ramach Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów pt.:

Rewitalizacja zabytkowego parku przy kompleksie zamkowo-parkowym w Zatorze wraz z przywróceniem funkcji rekreacyjnej i użytkowej w celu zapewnienia dogodnego korzystania z atrakcji historycznego Zamku oraz promocji walorów turystycznych regionu. RPMP.06.03.01-IZ.00-12-101/17

Przedmiotem projektu jest odtworzenie na terenie wyniesionym ponad dolinę Skawy parku ozdobno-funkcjonalnego przy kompleksie zamkowo-parkowym w Zatorze.

Park, z powodu uszkodzonych, niestabilnych i zaniedbanych drzew ulegających coraz to większemu zniszczeniu, a bywa często, że wykorzenieniu, lecz przede wszystkim niezabezpieczonej skarpy (która uległa osunięciu podczas ulewnych deszczy w 2001 r.), nie jest dostosowany do korzystania rekreacyjnego. Porastające ją obecnie samosiewy i rdestowiec uniemożliwiają swobodne poruszanie się po terenie.

W ramach projektu skarpa poddana zostanie radykalnemu oczyszczeniu i ukształtowaniu. Pozostać na niej mają tylko duże drzewa o prawidłowym pokroju. Wykonane będzie także umocnienie skarpy od strony oranżerii, przede wszystkim tego fragmentu, który uległ osunięciu i uszkodzeniu. Zostanie przywrócony taras widokowy przy oranżerii zamku.

Szczególnie istotne jest otwarcie głównej osi widokowej biegnącej z tarasu pod oranżerią w stronę rzeki Skawy. Zaplanowane jest wykonanie ścieżki w dół skarpy na wzór ścieżek z XIX w., budowa parkingu dolnego oraz nasadzenia roślin z uwzględnieniem dawnych odmian charakterystycznych dla regionu.

Na terenie parku górnego projekt przewiduje przebudowę istniejącego, zrujnowanego muru, modernizację ażurowego ogrodzenia wzdłuż ul. Piastowskiej, nasadzenia żywopłotów z elementem małej architektury, budowę niedużego parkingu, wykonanie nawierzchni jezdnych i alejek spacerowych.

Wzdłuż elewacji frontowej zamku oraz w otoczeniu oranżerii planuje się nasadzenia ozdobnych drzew i krzewów, w tym bylin, a przede wszystkim projektuje się wytyczenie 4 dużych kwater ogrodu geometrycznego otoczonych rabatą kwiatową od strony wschodniej budynku. Projekt przewiduje pielęgnację istniejącego drzewostanu.

W 2016 powstała pełna inwentaryzacja drzew całego parku. Różnorodność gatunków wskazuje na bogatą historię parku. Występują tu: brzoza brodawkowata, bez czarny, brzoskwinia zwyczajna, czeremcha pospolita, czereśnia ptasia, dąb czerwony i szypułkowy, daglezja zielona, forsycja pośrednia, głóg jednoszyjkowy, grab pospolity, grusza uprawna, jaśminowiec wonny, jesion wyniosły i w odm. płaczącej, krzewuszka cudowna, kalina hordowina, lipa drobnolistna, leszczyna pospolita, lilak pospolity, modrzew europejski, magnolia pośrednia, olcha czarna i szara, orzech włoski, pęcherznica kalinolistna, robinia akacjowa, róża pomarszczona, świerk kłujący, śliwa domowa, sosna pospolita, świerk pospolity, sumak octowiec, śliwa wiśniowa w odm. purpurowej, topola Maksymowicza i osika, trzmielina pospolita, wierzba biała i iwa, wiśnia pospolita, winobluszcz pięciolistkowy, żylistek szorstki, żywotnik zachodni.

− wartość projektu – 4 544 779,01
− wkład Funduszy Europejskich – 2 039 202,99