EU

Logotyp

Celem Fundacji jest ochrona rodzinnego zabytku przed dewastacją oraz przywrócenia architektonicznych, artystycznych i praktycznych walorów budynków i parku pałacowego. Odnowiony Zamek będzie miejscem przyjaznym, bliskim naturze, otwartym do zwiedzania i organizowania imprez lokalnych, towarzyskich i kulturalnych.

Obecnie Fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 6 „Dziedzictwo regionalne” w ramach Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, typ projektu - A. realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych pt. „Zabezpieczenie przed dewastacją, renowacja i zagospodarowanie zamku w Zatorze” pod funkcję gastronomiczną z mini-browarem oraz wystawę muzealną o historii zamku książęcego i jego mieszkańców.
6.1.1 − wartość projektu - 16 924 780,51 − wkład Funduszy Europejskich - 7 567 991,27

Fundacja również realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 6 „Dziedzictwo regionalne” w ramach Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów pt. Rewitalizacja zabytkowego parku przy kompleksie zamkowo-parkowym w Zatorze wraz z przywróceniem funkcji rekreacyjnej i użytkowej w celu zapewnienia dogodnego korzystania z atrakcji historycznego Zamku oraz promocji walorów turystycznych regionu.
6.3.1 − wartość projektu - 4 544 779,01 − wkład Funduszy Europejskich - 2 039 202,99

Kontakt: info@zamekzator.pl

EU EU EU